Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            2001 m. balandžio 20 d. Nr. 219

            Vilnius

 

            DĖL GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ KRITERIJŲ

            PATVIRTINIMO

 

            Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 08 17 nutarimo Nr. 935 "Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 70- 2075) nuostatas dėl Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43 EEC) bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 11.5 punktu:

            1. N u s t a t a u, kad teritorijos, svarbios gamtinių buveinių (toliau - buveinių) bei laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugai, yra išskiriamos pagal šiuos kriterijus:

            1.1. vietovės, kurios yra ne mažesnės kaip 5000 ha ir kuriose per pastaruosius 25 metus nuolatos gyveno ne mažiau kaip 4 lūšių (Lynx lynx) individai, o jose išsidėstę miško masyvai nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip per 3 km ir (arba) susieti ekologiniais koridoriais;

            1.2. vietovės, kuriose ūdrų (Lutra lutra) tankis yra ne mažesnis kaip 1 individas 5 km vidaus vandenų pakrantės linijos ilgio;

            1.3. vietovės, kuriose europinio plačiaausio (Barbastella barbastellus) žiemavietėse sutinkama daugiau negu 30 šios rūšies individų;

            1.4. vietovės, kuriose standartiniu ultragarso detektoriumi registruojama daugiau negu vienas kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) signalas per minutę, jei bendras registracijos laikas ne trumpesnis negu 0,5 val.;

            1.5. vietovės, kuriose yra ne mažesni kaip 0,5 ha ąžuolynų plotai, kuriuose nuolatos aptinkami didžiųjų ąžuolinių ūsuočių (Cerambyx cerdo), elniavabalių (Lucanus cervus), niūraspalvių auksavabalių ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras