Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 194 Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.06.20, Nr.: 52, Publ. Nr.: 1852 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
             Į S A K Y MA S
 
 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
 
         2001 m. birželio 14 d. Nr. 194
               Vilnius
 
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų" 1.
14.2 papunkčiu ir 2 punktu,
(Preambulė - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 3D-747
(nuo 2018 m. sausio 1 d.)
(TAR, 2017-11-21, 2017-18387) redakcija)
 t v i r t i n u:
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
nuostatus (pridedama).
 
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS           KĘSTUTIS KRISTINAITIS
             ______________
 
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos žemės 
                  ūkio ministro 2001 m. birželio
                  14 d. įsakymu Nr. 194 

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
   2010 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-600
   (nuo 2010 m. liepos 1 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 79-4091) redakcija

  NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
              NUOSTATAI
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
    2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 3D-747
    (nuo 2018 m. sausio 1 d.)
    (TAR, 2017-11-21, 2017-18387) redakcija
  Nacionalinė  žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybės
politiką  žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos,
žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos,
geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių
ir žemėlapių rengimo srityse.
  2. Nacionalinė žemės tarnyba savo veikloje  vadovaujasi
Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos   Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis  sutartimis,
Respublikos  Prezidento  dekretais,  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais
ir šiais nuostatais.
  3. Nacionalinės žemės tarnybos savininkė ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras