Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 201 Dėl Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.07.11, Nr.: 60, Publ. Nr.: 2172; Valstybės Žinios, 2011.09.22, Nr.: 115, Publ. Nr.: 5418; Teisės aktų registras, 2018.08.07, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
 
          2001 m. liepos 4 d. Nr. 201
               Vilnius
 
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-279
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
   (TAR, 2018-08-07, 2018-12871) redakcija

  Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės  kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos  ir
kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 "Dėl Valstybės  lėšų,
skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo",  4
punktu, 
  t v i r t i n u Investicijų projektų rengimo  reikalavimų
aprašą (pridedama).

 
L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS        JONAS LIONGINAS
             ______________
 
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos finansų 
                ministro 2001 m. liepos 4 d. 
                įsakymu Nr. 201

   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1K-279
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
   (TAR, 2018-08-07, 2018-12871) redakcija

    INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašas (toliau -
Aprašas) nustato investicijų projektų, kurie teikiami įtraukti į
tam  tikrų  metų Valstybės investicijų programą,   rengimo
reikalavimus.
  2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip  jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme,  Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Valstybės lėšų, skirtų
valstybės  kapitalo  investicijoms, planavimo,   tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse,  patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu
Nr.  478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės   kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos  ir
kontrolės taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės).
  
              II SKYRIUS
        REIKALAVIMAI ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras