Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
   DĖL VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKOS
             PATVIRTINIMO
 
          2001 m. liepos 4 d. Nr. 201
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės  kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos  ir
kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 "Dėl Valstybės  lėšų,
skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo"  (Žin.,
2001, Nr. 37-1251) 7 punktu,
 T v i r t i n u Valstybės kapitalo investicijų  planavimo
metodiką (pridedama).
 
L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS        JONAS LIONGINAS
             ______________
 
                      PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos finansų
                       ministro
                 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.
                        201
 
    VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKA
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos (toliau -
metodika) tikslas - nustatyti investicijų projektų  ruošimo,
vertinimo,  atrinkimo  ir pateikimo įtraukti į   Valstybės
investicijų programas tvarką.
 2. Pagrindiniai dokumentai, kuriais reikia vadovautis, rengiant
pasiūlymus įtraukti investicijų programas (projektus) į Valstybės
investicijų 2002-2004 metų programą:
 2.1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999);
 2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.
32-788; 2000, Nr. 113-3621);
 2.3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas  (Žin.,
1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826);
 2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d.
nutarimas Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos  ir
kontrolės tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 37-1251);
 2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 1  d.
nutarimas Nr. 242 "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių  projektų ...