Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKOS

            PATVIRTINIMO

 

            2001 m. liepos 4 d. Nr. 201

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 37-1251) 7 punktu,

            T v i r t i n u Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką (pridedama).

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS JONAS LIONGINAS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos finansų

            ministro

            2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201

 

            VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKA

 

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos (toliau - metodika) tikslas - nustatyti investicijų projektų ruošimo, vertinimo, atrinkimo ir pateikimo įtraukti į Valstybės investicijų programas tvarką.

            2. Pagrindiniai dokumentai, kuriais reikia vadovautis, rengiant pasiūlymus įtraukti investicijų programas (projektus) į Valstybės investicijų 2002-2004 metų programą:

            2.1. Lietuvos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras