Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 409 Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.08.01, Nr.: 66, Publ. Nr.: 2429; Valstybės Žinios, 2005.07.14, Nr.: 85, Publ. Nr.: 3184  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
      IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS UŽTIKRINIMO
 
         2001 m. liepos 25 d. Nr. 409
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2005 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-563
   (nuo 2005 m. liepos 15 d.)
   (Žin., 2005, Nr. 85-3184) redakcija
 
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  narkotinių  ir
psichotropinių  medžiagų kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3
dalimi,  vykdydamas 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos
Bendrosios narkotinių medžiagų ir 1971 metų Jungtinių Tautų
Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijų reikalavimus ir
įgyvendindamas 2005 m. birželio 27 d. Europos Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios
galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar
kitokiam  žiauriam,  nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir
baudimui (OL 2005 L 200, p. 1), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 2016/2134 (OL 2016 L 338, p. 1) (toliau -
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005), bei užtikrindamas narkotinių ir
psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto
kontrolę:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro
2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-285
(nuo 2017 m. kovo 17 d.)
(TAR, 2017-03-16, 2017-04374) redakcija)
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-285
    (nuo 2017 m. kovo 17 d.)
    (TAR, 2017-03-16, 2017-04374)
    redakcija
  Įgalioju Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduoti narkotinių ir
psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importo / eksporto
leidimus ir leidimus eksportuoti medžiagas, nurodytas Reglamento
(EB) Nr. 1236/2005 IIIa priede.
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-285
    (nuo 2017 m. kovo 17 d.)
    (TAR, 2017-03-16, 2017-04374)
    redakcija
  Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių
medžiagų importo / eksporto leidimų ir leidimų eksportuoti
medžiagas, nurodytas Reglamento ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras