Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
       IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS UŽTIKRINIMO
 
         2001 m. liepos 25 d. Nr. 409
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis   Lietuvos   Respublikos  narkotinių  ir
psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr.
8-161) 14 straipsnio 3 dalimi ir vykdydamas JTO Konvencijų
narkotinių  priemonių  ir  psichotropinių medžiagų kontrolės
reikalavimus  bei užtikrindamas narkotinių ir psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę:
 1. Į g a l i o j u Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą  prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  išduoti
narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo ir  eksporto
leidimus.
 2. T v i r t i n u Leidimų narkotinių ir psichotropinių vaistų
bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto operacijoms išdavimo
tvarką (pridedama).
 3. N u s t a t a u, kad kiekvienam atskiram į II ir III sąrašus
įtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejui reikalingą specialų
leidimą išduoda Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Narkotikų
komisija, juos pasirašo Narkotikų komisijos pirmininkas V.Basys,
jo nesant - pavaduotoja G.Bukšaitienė.
 4. T v i r t i n t i Narkotikų komisijos pirmininko V.Basio ir
jo pavaduotos G.Bukšaitienės parašus ant leidimų narkotinių  ir
psichotropinių  vaistų bei vaistinių medžiagų importui  ir
eksportui Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie  Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antspaudu.
 5. P a v e d u V.Basio ir G.Bukšaitienės parašų  pavyzdžius
pateikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos.
 6. L a i k a u netekusiais galios:
 6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m.
liepos 14 d. įsakymą Nr. 381 "Dėl narkotinių ir psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės
užtikrinimo";
 6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m.
gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 703 "Dėl LR sveikatos apsaugos
ministerijos 1995 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl narkotinių
ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir
eksporto kontrolės užtikrinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997,
Nr. 119-3130);
 6.3. Lietuvos Respublikos ...