Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ

            IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS UŽTIKRINIMO

 

            2001 m. liepos 25 d. Nr. 409

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 14 straipsnio 3 dalimi ir vykdydamas JTO Konvencijų narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų kontrolės reikalavimus bei užtikrindamas narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę:

            1. Į g a l i o j u Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo ir eksporto leidimus.

            2. T v i r t i n u Leidimų narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto operacijoms išdavimo tvarką (pridedama).

            3. N u s t a t a u, kad kiekvienam atskiram į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejui reikalingą specialų leidimą išduoda Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Narkotikų komisija, juos pasirašo Narkotikų komisijos pirmininkas V.Basys, jo nesant - pavaduotoja G.Bukšaitienė.

            4. T v i r t i n t i Narkotikų komisijos pirmininko V.Basio ir jo pavaduotos G.Bukšaitienės parašus ant leidimų narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importui ir eksportui Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antspaudu.

            5. P a v e d u V.Basio ir G.Bukšaitienės parašų pavyzdžius pateikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos.

            6. L a i k a u netekusiais galios:

            6.1. Lietuvos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras