Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 3CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.29, Nr.: 82  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
---------------------------------------------------------------

             TREČIOJI KNYGA
             ŠEIMOS TEISĖ
   
                I DALIS
             BENDROSIOS NUOSTATOS
                
                I SKYRIUS
              ŠEIMOS ĮSTATYMAI
   
   3.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso
         trečiosios knygos reglamentuojami santykiai
   1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos
normos  nustato  bendruosius  šeimos  santykių   teisinio
reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos
galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką,  sutuoktinių
turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą,
vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises  ir
pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės  aktų
registravimo tvarkos pagrindines nuostatas.
   2. Kitų Civilinio kodekso knygų ir kitų civilinių įstatymų
normos šeimos santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja
šios knygos normos.
   
   3.2 straipsnis. Šeimos teisės šaltiniai
   1. Šeimos santykius reglamentuoja Lietuvos  Respublikos
Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip  pat
Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos  valstybės
institucijos gali priimti teisės aktus šeimos teisės klausimais
tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais  ir
apimtimi.
   3.  Papročiai šeimos santykiams taikomi tik  įstatymų
numatytais atvejais. Jeigu yra prieštaravimas tarp įstatymo  ir
papročio, taikomas įstatymas.
   
   3.3 straipsnis ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras