Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 5CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
--------------------------------------------------------------

             PENKTOJI KNYGA
            PAVELDĖJIMO TEISĖ

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   5.1 straipsnis. Paveldėjimo samprata
   1. Paveldėjimas - tai mirusio fizinio asmens  turtinių
teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių  teisių
perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal
testamentą.
   2.  Paveldimi  materialūs dalykai (nekilnojamieji   ir
kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai  (vertybiniai
popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo  turtinės
reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės,  įstatymų
numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių  turtinės
teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius,  gretutinės
turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir  kitos
įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos.
   3. Nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės  teisės,
neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į garbę  ir
orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę,
į atlikėjo vardą ir atlikimo neliečiamybę), teisė į alimentus ir
pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis. 
   
   5.2 straipsnis. Paveldėjimo pagrindai
   1. Paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą. 
   2. Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir  kiek
nepakeista testamentu.
   3. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei  pagal
testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo,  arba
testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti,  mirusiojo
turtas paveldėjimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras