Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
-------------------------------------------------------------

             ŠEŠTOJI KNYGA
            PRIEVOLIŲ TEISĖ
                  
              I DALIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                  
              I SKYRIUS
      PRIEVOLĖS SAMPRATA IR PRIEVOLIŲ ATSIRADIMAS
                  
   6.1 straipsnis. Prievolės samprata
   Prievolė - tai teisinis santykis, kurio viena  šalis
(skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai
tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo,  o
kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų
savo pareigą.
   
   6.2 straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai
   Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių  juridinių
faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria  prievolinius
santykius.
   
   6.3 straipsnis. Prievolių dalykas
   1. Prievolės dalyku gali būti bet kokie veiksmai (veikimas,
neveikimas), kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja
viešajai tvarkai ar gerai moralei.
   2. Prievolės dalyku taip pat gali būti bet koks turtas, taip
pat ir tas, kuris bus sukurtas ateityje, apibūdintas pagal rūšį
ar kiekį arba kurį galima apibūdinti pagal kitus kriterijus.
   3. Prievolės dalykas gali turėti piniginę arba  nepiniginę
išraišką, tačiau jis turi atitikti prievolės dalykui  keliamus
reikalavimus.
   4. Prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma. 
   
   6.4 straipsnis. Prievolės šalių pareigos
   Kreditorius ir skolininkas privalo elgtis  sąžiningai,
protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo,
tiek ir jos vykdymo ar ...