Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-575 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.11.28, Nr.: 99, Publ. Nr.: 3516; Valstybės Žinios, 2008.07.12, Nr.: 79, Publ. Nr.: 3098; Teisės aktų registras, 2015.05.27, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
      ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
 
        2001 m. lapričio 6 d. Nr. IX-575
               Vilnius
 
   Lietuvos Respublikos
   2015 m. gegužės 14 d. įstatymo Nr. XII-1696*
   (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2015-05-27, 2015-08160)
   redakcija

*TIC pastaba: šio įstatymo ištrauka:
  "Pagal  šio  įstatymo  1 straipsnyje išdėstytą Lietuvos
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą rengiamas
2016  m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių
laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir
metinis pranešimas.".
---------------------

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato įmonių finansinę  atskaitomybę,
reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą,  įmonių
finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų
valdžios institucijoms ataskaitos parengimo ir skelbimo tvarką,
atsakomybę už įmonių finansinių ataskaitų, metinio  pranešimo
rengimą ir skelbimą.
  2. Šiuo įstatymu įgyvendinami įstatymo priede  nurodyti
Europos Sąjungos teisės aktai.
  
  2 straipsnis. Įstatymo taikymas
  1. Šis įstatymas taikomas įmonėms, kurios yra  ribotos
civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau
- įmonės), įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti  Lietuvos
Respublikoje.
  2. Jeigu finansines ataskaitas savo nuožiūra  nusprendžia
sudaryti tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija  ar
individuali įmonė, kurių šis įstatymas neįpareigoja jų sudaryti,
finansines ataskaitas jos turi sudaryti pagal šio  įstatymo
reikalavimus.
  3.  Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės  ūkinės
bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės  ar
uždarosios akcinės bendrovės arba kurios veikia kaip investicinės
bendrovės, privalo sudaryti finansines ataskaitas ir  parengti
metinį pranešimą pagal šio įstatymo reikalavimus.
  4. Ūkininkų ūkių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
  5. Šis   įstatymas netaikomas pelno nesiekiantiems ribotos
civilinės  atsakomybės juridiniams asmenims. Jų  finansinių
ataskaitų  sudarymo ir pateikimo tvarką nustato   Lietuvos
Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras