Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2001 12 28.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.12.28, Nr.: 108, Publ. Nr.: 3902 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
     SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 
        2001 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-628
               Vilnius
 
 (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2000, Nr. 58-1703)
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
        nauja redakcija
 Pakeisti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą ir jį
išdėstyti taip:
 
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
            SAUGOMŲ TERITORIJŲ
 
            Į S T A T Y M A S
 
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius  su
saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą,  saugomų
teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės  teisinius
pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose.

 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
 1. Atkuriamieji sklypai - saugomos teritorijos, skirtos veiklos
nuskurdintoms  gamtos išteklių rūšims arba jų  kompleksams
apsaugoti, atkurti, pagausinti bei ribotai naudoti  gamtos
išteklius.
 2.  Atkuriamosios  apsaugos prioriteto (atkuriančios   ir
palaikančios)  teritorijos - teritorijos, kuriose  saugomi,
atkuriami, palaikomi, gausinami bei ribotai naudojami veiklai ir
visuomenei svarbūs gamtos ištekliai.
 3.  Bendrija - apibrėžtoje erdvėje ir apibrėžtu   laiku
egzistuojanti gyvųjų organizmų įvairių rūšių visuma.
 4. Biologinė įvairovė - gyvųjų organizmų rūšių, jų  bendrijų,
buveinių, ekosistemų ir genetinė įvairovė.
 5. Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos -  saugomos
teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos  poligonai),
įsteigtos  globalinei bei regioninei biosferos   stebėsenai
(monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams vykdyti, taip  pat
jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti.
 6. Buveinės apsaugos būklė - tokia būklė, kai bendras poveikis
buveinei ir jos tipiškoms rūšims gali turėti ilgalaikę  įtaką
buveinės natūraliam paplitimui, struktūrai ir funkcijoms bei jos
tipiškų rūšių ilgalaikiam išlikimui.
 7.  Buveinių  apsaugai svarbios teritorijos -   saugomos
teritorijos, skirtos apsaugoti ar atkurti Europos  Bendrijos
svarbos natūralių buveinių tipus, saugomų gyvūnų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras