Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-2882 Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Lietuvos Aidas, 1992.10.01, Nr.: 192; Valstybės Žinios, 1992.10.10, Nr.: 28, Publ. Nr.: 810  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMAS

         1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I-2882
               Vilnius

              I SKYRIUS
           I. BENDRIEJI NUOSTATAI

   1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
          2015 m. spalio 20 d. įstatymo Nr. XII-1977
          (nuo 2016 m. sausio 1 d.)
          (TAR, 2015-10-27, 2015-16905)
          redakcija
          Notariato samprata
   Notariatas  yra visuma notarų, kuriems pagal šį įstatymą
suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir
juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų padalinių (toliau -
juridiniai  asmenys)  subjektines teises ir juridinius faktus,
užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.
   
   2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
          2003 m. sausio 23 d. įstatymo Nr. IX-1311
          (nuo 2003 m. vasario 12 d.)
          (Žin., 2003, Nr. 15-598) ir
          2015 m. spalio 20 d. įstatymo Nr. XII-1977
          (nuo 2016 m. sausio 1 d.)
          (TAR, 2015-10-27, 2015-16905)
          redakcija
          Notaras
   Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo
nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose
santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras taip pat
gali būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi), kai
sprendžiami ginčai.
   Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras.
   Šio  įstatymo  nustatytais  atvejais ir notarinių veiksmų
atlikimui nustatyta tvarka atskirus notarinius veiksmus gali atlikti
Lietuvos  Respublikos  konsuliniai  pareigūnai  ir savivaldybių
seniūnijų seniūnai (toliau - seniūnai).

   3 straipsnis. Lietuvos Respublikos
          2003 m. sausio 23 d. įstatymo Nr. IX-1311
          (nuo 2003 m. vasario 12 d.)
          (Žin., 2003, Nr. 15-598)
          2003 m. balandžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1458
          (nuo 2003 m. gegužės 1 d.)
          (Žin., 2003, Nr. 38-1703),
          2007 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. X-1164
          (nuo 2007 m. birželio 21 d.)
          (Žin., 2007, Nr. 68-2651),
          2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1916
          (nuo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras