Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

          LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS
         1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I-2882
               Vilnius

       LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMAS

              I SKYRIUS
           I. BENDRIEJI NUOSTATAI

   1 straipsnis. Notariato samprata
   Notariatas yra  visuma notarų,  kuriems pagal šį įstatymą
suteikiama teisė  juridiškai įtvirtinti  neginčijamas fizinių ir
juridinių  asmenų  subjektines  teises  ir juridinius faktus,
užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.
   
   2 straipsnis. Notaras
   Notarinius veiksmus  atlieka notaras,  kuris įsteigia savo
biurą. Keli  notarai gali steigti vieną biurą, sudarydami bendros
veiklos  sutartį.  Šių  sutarčių sudarymą reguliuoja Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija.
   Notaras veikia  valstybės  vardu  ir remdamasis įstatymais
užtikrina,  kad  civiliniuose  teisiniuose  santykiuose nebūtų
neteisėtų sandorių ir dokumentų.
   Notarus skiria  ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras.
   
   3 straipsnis. Teisė užimti notaro pareigas
   Notaru gali  būti Lietuvos  Respublikos pilietis, turintis
aukštąjį teisinį  išsilavinimą, ne mažiau kaip trejus metus buvęs
kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikęs notaro kvalifikacinį
egzaminą. Šie  reikalavimai netaikomi  tiems Lietuvos Respublikos
piliečiams, kurie  turi mokslo  laipsnius arba ne mažesnį kaip
dešimties metų teisininko darbo stažą.
   
   4 straipsnis. Kandidatai į notarus (asesoriai)
   Kandidatus į notarus (asesorius) priima Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.
   Kandidatų į  notarus mokymosi  sąlygas nustato ir stipendiją
jiems moka Notarų rūmai.
   
   5 straipsnis. Notaro priesaika
   Asmuo, paskirtas  notaru, prieš  pradėdamas eiti pareigas,
prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.
   Prisiekiama šiais žodžiais:
   "Aš, notaras (ė) ........................., prisiekiu būti
               (vardas, pavardė)
   ištikimas (a) Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos
ir  įstatymų, visada  būti sąžiningas (a) ir  dorai vykdyti
notaro (ės) pareigas. Tepadeda man Dievas."
   Prisiekti galima ir be paskutiniojo sakinio.
   Notaras  pasirašo  priesaikos  tekstą. Šis jo priesaikos
tekstas saugomas notaro asmens byloje.
   Asmuo ...