Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-751 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.04.05, Nr.: 35, Publ. Nr.: 1271; Valstybės Žinios, 2002.04.17, Nr.: 40; Valstybės Žinios, 2002.05.08, Nr.: 46; Valstybės Žinios, 2002.05.14, Nr.: 48  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
        PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
 
         2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751
               Vilnius

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960
        (nuo 2004 m. gegužės 1 d.)
        (Žin., 2004, Nr. 17-505)
        redakcija
        Įstatymo taikymo sritis
 1. Šis Įstatymas nustato apmokestinimą pridėtinės  vertės
mokesčiu (toliau - PVM), taip pat apmokestinamųjų asmenų,  PVM
mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio  mokesčio
mokėjimu. 
 2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais šio Įstatymo 2 priede.

 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2009 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XI-518
        (nuo 2010 m. sausio 1 d.)
        (Žin., 2009, Nr. 151-6772)
        redakcija
        Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
 1. Lietuvos Respublikos
   2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1187
   (nuo 2011 m. sausio 1 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 148-7562)
   redakcija
 Akcizais  apmokestinamos  prekės  -  etilo  alkoholis  ir
alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir energiniai produktai,
nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, išskyrus Europos
Sąjungos teritorijoje esančiomis gamtinių dujų sistemomis ar prie
jų prijungtais tinklais tiekiamas dujas.
 2. Apmokestinamasis asmuo - Lietuvos Respublikos arba užsienio
apmokestinamasis asmuo.
 3. Apmokestinamąjį asmenį kontroliuojantis asmuo - asmuo,
kuris:
 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų
apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į
paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti,
arba
 2) pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų apmokestinamojo
asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo
pelno  dalį,  arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su
susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų, arba
 3) turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą apmokestinamojo
asmens valdymo organų narių ir (arba) faktiškai kontroliuoja to
apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.
 4. Apmokestinamojo asmens padalinys - apmokestinamojo asmens
struktūrinis  ar kitoks darinys ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras