Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-743 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.04.06, Nr.: 36, Publ. Nr.: 1340; Valstybės Žinios, 2002.04.24, Nr.: 42  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                      PATVIRTINTAS
                      2002 m. vasario 28 d.
                      įstatymu Nr. IX-743
 
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIO PROCESO
              KODEKSAS
                
          I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
              I SKYRIUS
           PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Civilinio proceso įstatymai
 1. Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 15 d. įstatymo Nr. XIII-441
   (nuo 2018 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2017-06-27, 2017-10802) redakcija
 Šis Kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės
nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų
pirkimų  (įskaitant  pirkimus,  atliekamus  vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų), koncesijų suteikimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių
teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir
sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų
sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos
Respublikoje tvarką, taip pat skundų dėl Lietuvos Respublikos
teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų nagrinėjimo tvarką.
Darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto,
restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylos, bylos dėl turto paėmimo
visuomenės poreikiams ir ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos
pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato
kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
 2. Jeigu yra prieštaravimų tarp šio Kodekso ir kitų  Lietuvos
Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi šio Kodekso normomis,
išskyrus atvejus, kai šis Kodeksas suteikia pirmenybę  kitų
įstatymų normoms.
 3.  Jeigu  Lietuvos Respublikos tarptautinėse   sutartyse
nustatytos kitokios normos, negu tos, kurias numato šis Kodeksas
ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taikomos  Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių normos.
 4. Lietuvos Respublikos
   2004 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. IX-2171
   (nuo 2004 m. balandžio 30 d.)
   (Žin., 2004, Nr. 72-2494) ir
   2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480
   (nuo 2011 m. spalio 1 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 85-4126)
   redakcija
 Įgyvendinant Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus,
kituose Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras