Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

                       PATVIRTINTAS
                     2002 m. vasario 28 d.
                      įstatymu Nr. IX-743
 
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIO PROCESO
              KODEKSAS
                
          I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
              I SKYRIUS
           PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Civilinio proceso įstatymai
 1. Šis Kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės
nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų  dėl
privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos  bylų
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų  dėl
užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir
vykdymo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką. Darbo, šeimos,
intelektinės nuosavybės, bankroto ir restruktūrizavimo bylos bei
ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio  Kodekso
taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti  Lietuvos
Respublikos įstatymai.
 2. Jeigu yra prieštaravimų tarp šio Kodekso ir kitų  Lietuvos
Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi šio Kodekso normomis,
išskyrus atvejus, kai šis Kodeksas suteikia pirmenybę  kitų
įstatymų normoms.
 3.  Jeigu  Lietuvos Respublikos tarptautinėse   sutartyse
nustatytos kitokios normos, negu tos, kurias numato šis Kodeksas
ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taikomos  Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių normos.

 2 straipsnis. Civilinio proceso tikslai
 Civilinio proceso tikslai - ginti asmenų, kurių  materialinės
subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti  ar
ginčijami,  interesus, tinkamai taikyti įstatymus   teismui
nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei  juos
vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo
šalių, aiškinti bei plėtoti teisę.

 3 straipsnis. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę
 1. Teismas privalo nagrinėti bylas vadovaudamasis  Lietuvos
Respublikos Konstitucija (toliau - Konstitucija),  Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos  Respublikos
įstatymais, kitais teisės aktais. Teismas, aiškindamas  ir
taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis
teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.
 2. Lietuvos Respublikos ...