Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

            VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

            2002 m. balandžio 23 d. Nr. IX-855

            Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 85-2573, Nr. 92-

            2845, Nr. 102-3213, Nr. 105-3312, Nr. 111-3585, 3586; 2001, Nr. 37-1231, Nr. 63- 2278, Nr. 85-2972, Nr. 92-3210, Nr. 111-4024;

            2002, Nr. 33-1248, Nr. 38-1362)

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo

            nauja redakcija

            Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

            "LIETUVOS RESPUBLIKOS

            VALSTYBĖS TARNYBOS

 

            Į S T A T Y M A S

 

            I SKYRIUS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis Įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.

 

            2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

            1. Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras