Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 750 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2002 06 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.05.31, Nr.: 54, Publ. Nr.: 2121 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.
   NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2002 m. gegužės 28 d. Nr. 750
               Vilnius
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23
d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 1998, Nr. 33-879; 1999,
Nr. 14-361; 2000, Nr. 20-507) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
    DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ PATVIRTINIMO
                
   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių  nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo  (Žin.,
1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522; 2001, Nr. 35-1163, Nr. 108-
3904) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1. Patvirtinti 1014,12 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės
miškų plotus (pridedama) pagal Aplinkos ministerijos  parengtas
schemas.
   2. Pavesti Aplinkos ministerijai:
   2.1. per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti
nurodytas 1 punkte schemas suinteresuotoms ministerijoms  ir
apskričių viršininkams;
   2.2. vykstant žemės reformai, suformavus laisvos valstybinės
žemės fondo miškų plotus, nustatytąja tvarka teikti  Lietuvos
Respublikos Vyriausybei suderintus su atitinkamų  apskričių
viršininkais  pasiūlymus  dėl šių miškų plotų   priskyrimo
valstybinės reikšmės miškų plotams".
   
Ministras Pirmininkas          Algirdas Brazauskas

Aplinkos ministras             Arūnas Kundrotas

             _____________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 1997 m. spalio 23 d. nutarimu 
                 Nr. 1154
                 (Lietuvos Respublikos 
                 Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 
                 d. nutarimo Nr. 750 redakcija)
                
        VALSTYBINĖS ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras