Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS
   DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO
               ĮSTATYMAS
                
        2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926
               Vilnius
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas
 Šiuo Įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos  darbo
kodeksą.

 2 straipsnis. Darbo kodekso įsigaliojimas
 Darbo kodeksas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus 47
straipsnio 6 dalies nuostatas, kurios įsigalioja  Lietuvos
Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, ir nuostatas dėl darbo
tarybų, kurios įsigalioja priėmus darbo tarybų statusą  ir
sudarymo tvarką nustatantį įstatymą.

 3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams
 Darbo santykiai, kurie atsirado iki Darbo kodekso įsigaliojimo,
tęsiasi toliau ir jiems taikomos Darbo kodekso nuostatos.

 4 straipsnis. Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų galiojimas
 Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, galioję  Lietuvos
Respublikoje iki Darbo kodekso įsigaliojimo, galioja tiek, kiek
neprieštarauja Darbo kodeksui, išskyrus atvejus, kai šis Kodeksas
pirmenybę suteikia kitų įstatymų ar kitų norminių teisės  aktų
nuostatoms.

 5 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei
 Pasiūlymai Vyriausybei:
 1) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti įstatymų ir  kitų
norminių teisės aktų, kurie būtini Darbo kodekso  nuostatoms
įgyvendinti, projektų rengimo planą, iki 2002 m. spalio 1  d.
pateikti Seimui įstatymų, kurie būtini Darbo kodekso nuostatoms
įgyvendinti, projektus ir iki 2002 m. gruodžio 1 d. patvirtinti
kitus norminius teisės aktus, kurie būtini Darbo  kodekso
nuostatoms įgyvendinti;
 2) iki 2002 m. liepos 1 d. patvirtinti įstatymų ir  kitų
norminių teisės aktų, kuriuos reikia suderinti su Darbo kodeksu,
projektų parengimo priemonių planą, iki 2002 m. spalio 1  d.
pateikti Seimui įstatymų, kuriuos reikia suderinti su  Darbo
kodeksu, projektus ir iki 2002 m. gruodžio 1 d. patvirtinti kitus
norminius teisės aktus, kuriuos reikia suderinti su  Darbo
kodeksu.

 6 straipsnis. Teisės aktų pripažinimas netekusiais galios
 Įsigaliojus Darbo kodeksui, netenka galios šie teisės aktai:
 1) Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas (Žin.,  1972,
Nr. 18-137; 1975, Nr. 6-45; 1976, Nr. 35-337; 1982, Nr. 34-367;
1983, Nr. 18-198, Nr. 26-266; 1988, Nr. 11-75; 1990, Nr. 15-426,
Nr. 22-540, Nr. 26-629, Nr. 36-863; 1991, Nr. 2-33, Nr. 22-568;
1992, Nr. 4-63; 1997, Nr. 67-1671; 1999, Nr. 13-313);
 2) Lietuvos ...