Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-926 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.06.26, Nr.: 64, Publ. Nr.: 2569; Valstybės Žinios, 2002.07.12, Nr.: 71  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                
                 PATVIRTINTAS
                 2002 m. birželio 4 d. įstatymu 
                 Nr. IX-926
                
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
             DARBO KODEKSAS
                
               I DALIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
              I SKYRIUS
     DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
        reglamentuojami santykiai
 1. Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius  su
šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose  nustatytų
darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba.
 2. Atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribas nustato
šis Kodeksas, taip pat pagal šio Kodekso nustatytas ribas - kiti
įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

 2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
 1.  Šio  Kodekso 1 straipsnyje  nurodytiems   santykiams
reglamentuoti taikomi šie principai:
 1) asociacijų laisvė;
 2) laisvė pasirinkti darbą;
 3) valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą;
 4)  darbo  teisės  subjektų  lygybė nepaisant jų lyties,
seksualinės  orientacijos,  rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti
vaiką  (vaikų),  santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus,
įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir
asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis
savybėmis; (Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymo
Nr. XI-2358 (nuo 2012 m. gruodžio 1 d.) (Žin., 2012, Nr.
135-6859) redakcija)
 5) saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas;
 6) teisingas apmokėjimas už darbą;
 7) visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;
 8) darbo santykių stabilumas;
 9) darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal  darbo
sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes;
 10) kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų,
darbdavių ir valstybės interesus;
 11) kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigojimus.
 2. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą. Darbo
teisės išimtiniais atvejais gali būti apribotos tik įstatymu ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras