Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

                
                 PATVIRTINTAS
                 2002 m. birželio 4 d. įstatymu 
                 Nr. IX-926
                
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
             DARBO KODEKSAS
                
               I DALIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
              I SKYRIUS
     DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
        reglamentuojami santykiai
 1. Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius  su
šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose  nustatytų
darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba.
 2. Atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribas nustato
šis Kodeksas, taip pat pagal šio Kodekso nustatytas ribas - kiti
įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

 2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
 1.  Šio  Kodekso 1 straipsnyje  nurodytiems   santykiams
reglamentuoti taikomi šie principai:
 1) asociacijų laisvė;
 2) laisvė pasirinkti darbą;
 3) valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą;
 4)  darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų   lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės,
pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės  ir
šeiminės  padėties,  amžiaus,  įsitikinimų  ar   pažiūrų,
priklausomybės  politinėms  partijoms  ir    visuomeninėms
organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis
savybėmis;
 5) saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas;
 6) teisingas apmokėjimas už darbą;
 7) visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;
 8) darbo santykių stabilumas;
 9) darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal  darbo
sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes;
 10) kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų,
darbdavių ir valstybės interesus;
 11) kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigojimus.
 2. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą. Darbo
teisės išimtiniais atvejais gali būti apribotos tik įstatymu ar
teismo sprendimu, jeigu tokie apribojimai yra būtini  siekiant
apsaugoti  viešąją  tvarką, visuomenės moralės   principus,
visuomenės ...