Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            PATVIRTINTAS

            2002 m. birželio 4 d. įstatymu

            Nr. IX-926

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS

            DARBO KODEKSAS

 

            I DALIS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            I SKYRIUS

            DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso

            reglamentuojami santykiai

            1. Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba.

            2. Atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribas nustato šis Kodeksas, taip pat pagal šio Kodekso nustatytas ribas - kiti įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

 

            2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

            1. Šio Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi šie principai:

            1) asociacijų laisvė;

            2) laisvė pasirinkti darbą;

            3) valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą;

            4) darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras