Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-1004 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2002 07 17.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.07.17, Nr.: 72, Publ. Nr.: 3016 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
      ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 
         2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-1004
               Vilnius
 
 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2776; 2002, Nr. 13-475)

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 
        nauja redakcija
 Pakeisti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą ir jį
išdėstyti taip:
 
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
            ATLIEKŲ TVARKYMO
            Į S T A T Y M A S
 
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius atliekų  prevencijos,
apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo,  šalinimo
reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio žmonių
sveikatai ir aplinkai, bei pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų
organizavimo ir planavimo principus.
 2. Įstatymas nereglamentuoja išmetimų į orą, nuotėkų į vandenį
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, taip pat kritusių gyvulių ir
žemės ūkio atliekų (natūralių, nepavojingų, naudojamų žemės ūkyje
medžiagų) tvarkymo.
 3.  Specifinių  atliekų srautų ar  kategorijų   tvarkymo
reikalavimus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
 1. Antrinės žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos.
 2. Atliekos - bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių  atliekų
turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir
kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Įstatymo  1
priedėlyje, bei patenka į Aplinkos ministerijos  patvirtintą
atliekų sąrašą.
 3. Atliekų gamintojas - asmuo, kurio veiklos metu  susidaro
atliekų arba kuris atlieka atliekų rūšiavimo, maišymo ar kitokią
operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis ar sudėtis.
 4. Atliekų naudojimas - atliekų tvarkymo būdas,  nurodytas
Įstatymo 2 priedėlyje.
 5. Atliekų perdirbimas - atliekose esančių medžiagų perdirbimas
gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą  (išskyrus
panaudojimą energijai gauti), norint atliekose esančias medžiagas
panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį.
 6. Atliekų surinkimas - atliekų paėmimas, rūšiavimas ir (arba)
maišymas norint jas pervežti.
 7. Atliekų susidarymo vieta - įrenginys ar teritorija, kurioje
dėl ūkinės ar kitos veiklos susidaro atliekų.
 8. Atliekų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras