Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1125 Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.07.17, Nr.: 72, Publ. Nr.: 3073; Valstybės Žinios, 2007.06.30, Nr.: 72, Publ. Nr.: 2843; Teisės aktų registras, 2016.04.21, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
   DĖL KARINĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

         2002 m. liepos 12 d. Nr. 1125
               Vilnius
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 379
   (nuo 2016 m. balandžio 22 d.)
   (TAR, 2016-04-21, 2016-10145)
   redakcija

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65 straipsnio 5 dalimi ir
67 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Lietuvos  šaulių
sąjungos įstatymo 34 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos  Respublikos
karo prievolės įstatymo 36 straipsniu ir Lietuvos  Respublikos
žvalgybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi ir 67 straipsnio  2
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti  Karinės  medicinos  ekspertizės   nuostatus
(pridedama).

Ministras Pirmininkas            Algirdas Brazauskas

Vidaus reikalų ministras, pavaduojantis    
krašto apsaugos ministrą           Juozas Bernatonis
            _________________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2002 m. liepos 12 d. nutarimu 
                 Nr. 1125
   
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 379
   (nuo 2016 m. balandžio 22 d.)
   (TAR, 2016-04-21, 2016-10145)
   redakcija

       KARINĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS NUOSTATAI

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1.  Karinės medicinos ekspertizės nuostatai (toliau  -
Nuostatai) nustato karo prievolininkų, šaukiamų į  privalomąją
karo tarnybą, asmenų, stojančių į tikrąją karo tarnybą  ar
Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius (toliau -  koviniai
būriai), civilinę krašto apsaugos tarnybą ar tarnybą  žvalgybos
institucijoje pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį,  ir
tikrosios karo tarnybos karių, statutinių valstybės tarnautojų,
atliekančių  civilinę  krašto apsaugos tarnybą (toliau   -
statutiniai tarnautojai), žvalgybos pareigūnų,  tarnaujančių
žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno  tarnybos
sutartį (toliau - žvalgybos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras