Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 39 Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.06.03:2017 "Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija" patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.08.09, Nr.: 79, Publ. Nr.: 3403; Teisės aktų registras, 2017.03.16, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
          NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
    PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
          GENERALINIO DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
 
DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO
 GKTR 2.06.03:2017 "LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:50 000
GEOREFERENCINIŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO GDR50LT SPECIFIKACIJA"
             PATVIRTINIMO
                
         2002 m. birželio 10 d. Nr. 39
               Vilnius
 
   Nacionalinės žemės tarnybos prie 
   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
   direktoriaus
   2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-149-(1.3E.)
   (nuo 2017 m. kovo 17 d.)
   (TAR, 2017-03-16, 2017-04434) redakcija

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  geodezijos   ir
kartografijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu  ir
Nacionalinės  žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro
2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 "Dėl Nacionalinės  žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos", 7.22 papunkčiu,
  tvirtinu Geodezijos ir kartografijos techninių  reikalavimų
reglamentą GKTR 2.06.03:2017 "Lietuvos Respublikos  teritorijos
M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio  GDR50LT
specifikacija" (pridedama).

 
GENERALINIS DIREKTORIUS            KAZYS MAKSVYTIS
             ______________
 
                PATVIRTINTA
                Nacionalinės žemės tarnybos prie 
                Žemės ūkio ministerijos 
                generalinio direktoriaus 2002 m. 
                birželio 10 d. įsakymu Nr. 39 

   Nacionalinės žemės tarnybos prie 
   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
   direktoriaus
   2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-149-(1.3E.)
   (nuo 2017 m. kovo 17 d.)
   (TAR, 2017-03-16, 2017-04434) redakcija

 GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS
 GKTR 2.06.03:2017 "LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:50 000
    GEOREFERENCINIŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO GDR50LT
             SPECIFIKACIJA"
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1.  Geodezijos ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras