Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

          NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
    PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
          GENERALINIO DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
 
   DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.06.02:2002
             PATVIRTINIMO
                
         2002 m. birželio 10 d. Nr. 39
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio
ministerijos nuostatų (Žin., 2001, Nr. 52-1852) 6.18 punktu:
 1. T v i r t i n u techninių reikalavimų reglamentą GKTR
2.06.02:2002 "Lietuvos Respublikos mastelio 1:50 000 žemėlapio
kartografinių duomenų bazė KDB50LT. Specifikacija. Versija 2.0.
Antrasis leidimas" (pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad techninių reikalavimų reglamentas GKTR
2.06.02:2002 įsigalioja nuo 2002 m. birželio 15 d.
 3.  Įsigaliojus  techninių  reikalavimų  reglamentui  GKTR
2.06.02:2002 p r i p a ž į s t u netekusiu galios techninių
reikalavimų reglamentą GKTR 2.06.01:1999 "Lietuvos Respublikos
mastelio 1:50 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB50LT.
Specifikacija. Versija 1.0. Pirmasis leidimas".
 
GENERALINIS DIREKTORIUS            KAZYS MAKSVYTIS
             ______________
 
+---------------+---------------------------------+-------------+
|        |  GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS  |       |
|        |   TECHNINIAI REGLAMENTAI   |  GKTR   |
|        |                 |2.06.02:2002 |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|        |TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS|       |
|        +---------------------------------+       |
|        |Lietuvos Respublikos mastelio 1: |       |
| Nacionalinė | 50 000 topografinio žemėlapio |       |
| žemės tarnyba |  kartografinių duomenų bazė  |       |
|prie Žemės ūkio| KDB50LT. Specifikacija. Versija | Antrasis  |
| ministerijos |        2.0        | leidimas  |
|        |                 |       |
|        |      REGULATION      |       |
|        | Cartographic Data base KDB50LT |       |
|        |  for 1:50 000 scale maps of  |       |
|        |    Lithuania Republic.    |       |
|        |  Specification ...