Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
   DĖL REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANTIEMS
SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, REIKALAVIMŲ ELEKTRONINIO PARAŠO
 ĮRANGAI, KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANČIŲ SERTIFIKAVIMO
 PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS IR ELEKTRONINIO PARAŠO
        PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

         2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 2108
               Vilnius
                
   Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos elektroninio  parašo
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572)  16
straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. 568 "Dėl elektroninio  parašo
priežiūros institucijos" (Žin., 2002, Nr. 43-1634),  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
   Patvirtinti pridedamus:
   1. Reikalavimus kvalifikuotus sertifikatus  sudarantiems
sertifikavimo paslaugų teikėjams.
   2. Reikalavimus elektroninio parašo įrangai.
   3. Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių  sertifikavimo
paslaugų teikėjų registravimo tvarką.
   4. Elektroninio parašo priežiūros reglamentą.
   
Ministras Pirmininkas            Algirdas Brazauskas

Vidaus reikalų ministras           Juozas Bernatonis

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu 
                 Nr. 2108
                
   REIKALAVIMAI KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANTIEMS
        SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS
   
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
   1.  Šie  Reikalavimai  reglamentuoja    kvalifikuotus
sertifikatus (toliau vadinama - sertifikatai) sudarančių paslaugų
teikėjų (toliau vadinama - paslaugų teikėjai) veiklos sąlygas.
   2.  Pagrindinės šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
   Sertifikato taisyklės - sertifikato sudarymo ir  naudojimo
taisyklės, nustatančios paslaugų teikėjo, pasirašančio  asmens,
parašo naudotojo teises ir pareigas. Sertifikato  taisykles
renkasi parašo naudotojai, tvirtina ir įgyvendina  paslaugų
teikėjas. Sertifikato taisyklės rengiamos parašo naudotojų grupės
iniciatyva, paslaugų teikėjo arba pasirenkamos iš  Lietuvos
standarto ...