Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-1311 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 6-1, 6-2, 15-1, 22-1, 27-1 straipsniais ir 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2003 02 12.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.02.12, Nr.: 15, Publ. Nr.: 598 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
  NOTARIATO ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22,
 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 51, 53, 56, 57,
   59, 60 STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR
   PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 6-1, 6-2, 15-1, 22-1, 27-1
  STRAIPSNIAIS IR 58, 63, 64 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS
             GALIOS ĮSTATYMAS
 
        2003 m. sausio 23 d. Nr. IX-1311
               Vilnius
 
 (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1998, Nr. 49-1329;
 1999, Nr. 19-509, Nr. 57-1831; 2001, Nr. 55-1943; 2002, Nr. 31-
               1126)
                
 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
 Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 "2 straipsnis. Notaras
 Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo
nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias,  kad   civiliniuose
teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.
 Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos  teisingumo
ministras.
 Šio  įstatymo nustatytais atvejais ir notarinių  veiksmų
atlikimui nustatyta tvarka atskirus notarinius veiksmus  gali
atlikti  Lietuvos  Respublikos konsuliniai  pareigūnai   ir
savivaldybių seniūnijų seniūnai (toliau - seniūnai)."

 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
 Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 "3 straipsnis. Teisė eiti notaro pareigas
 Notarai į pareigas skiriami viešo konkurso būdu.
 Notaru gali būti fizinis asmuo, jeigu jis:
 1) yra Lietuvos Respublikos pilietis;
 2) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 3) ne mažiau kaip vienerius metus buvo kandidatu į  notarus
(asesoriumi) ir išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą arba  yra
teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar  habilituotas
daktaras, turi ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio  ar
mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių
notaro praktiką arba turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio
darbo stažą, išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir atliko ne
trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką. Teisiniu  darbu
laikoma  veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas
skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo įgijo teisininko kvalifikaciją
ir pradėjo dirbti teisinį darbą. Notaro kvalifikacinio egzamino
nuostatus ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras