Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

        VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
         IR MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE
   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
 
  DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
 VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ
            FONDUS KODŲ SĄRAŠO
 
       2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57 / 1B-160
               Vilnius
 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio
6 d. nutarimo Nr. 7 "Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų  į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus
bei valstybės pinigų fondus kodavimo" (Žin., 1999, Nr.  5-105;
2002, Nr. 120-5411) 4 punktu, 
 1. T v i r t i n a m e pridedamus:
 1.1. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į  teritorinių
valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų  surenkamąsias
sąskaitas, kodų sąrašą (toliau - Sąrašas);
 1.2. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į  teritorinių
muitinių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą.
 2. Šiuo įsakymu patvirtintas Sąrašas įsigalioja per  15
kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo "Valstybės žiniose". 
 
VIRŠININKĖ                  VIOLETA LATVIENĖ
 
DIREKTORIUS                VALERIJONAS VALICKAS
             ______________

                 Patvirtinta bendru
                 Valstybinės mokesčių 
                 inspekcijos prie LR finansų 
                 ministerijos ir Muitinės 
                 departamento prie LR finansų 
                 ministerijos 2003 m. vasario 26
                 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160
                
  MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į TERITORINIŲ
 VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄSIAS
           SĄSKAITAS, KODŲ SĄRAŠAS
                
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| Įmokų pavadinimai  |             Įmokų kodai             |
|            +--------+-------+-------+-----------------------------+------+
|            |nepasi- |laiku |laiku |  pagal patikrinimo ...