Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-1355 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2003 03 21.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.03.21, Nr.: 28, Publ. Nr.: 1125 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
     AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO
            PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 
         2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355
               Vilnius
 
     (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2000, Nr. 66-1985)
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
        teisių įstatymo nauja redakcija
 Pakeisti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir  gretutinių
teisių įstatymą ir jį išdėstyti taip:
 
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
        AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ
            Į S T A T Y M A S
 
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
 1. Šis Įstatymas nustato:
 1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno  kūrinius
(autorių teises);
 2)  atlikėjų,  fonogramų  gamintojų,   transliuojančiųjų
organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo  įrašo
gamintojų teises (gretutines teises);
 3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
 4)  autorių  teisių ir gretutinių teisių   įgyvendinimą,
kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių
įgyvendinimą ir gynimą.
 2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais Įstatymo priede.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
 1. Atgaminimas - kūrinio, gretutinių teisių ar sui  generis
teisių objekto (viso arba dalies) tiesioginis ar netiesioginis,
nuolatinis ar laikinas kopijų (kopijos) padarymas bet kuriuo būdu
ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę formą.
 2. Atlikėjas - aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas  ar
kitas  asmuo,  vaidinantis,  dainuojantis,    skaitantis,
deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno,  folkloro
kūrinius ar cirko numerius. Šiame Įstatyme atlikėju taip  pat
laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas.
 3. Audiovizualinio kūrinio gamintojas - fizinis arba juridinis
asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe sukuriamas audiovizualinis
kūrinys.
 4. Audiovizualinis kūrinys - kinematografinis kūrinys ar kitas
kinematografinėmis priemonėmis išreikštas kūrinys, sudarytas iš
tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba
nelydimą garso, įrašytas (užfiksuotas) materialioje  vaizdo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras