Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-1458 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2003 05 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.04.24, Nr.: 38, Publ. Nr.: 1703 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
  NOTARIATO ĮSTATYMO 3 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 
        2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1458
               Vilnius
 
 (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1996, Nr. 68-1645;
 1997, Nr. 65-1533; 1998, Nr. 49-1329; 1999, Nr. 19-509, Nr. 57-
           1831; 2003, Nr. 15-598)
                

 1 straipsnis. 3 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas
 3 straipsnio 4 dalies 2 punkte vietoj žodžių  "nusikaltimą
valstybės tarnybai" įrašyti žodžius "nusikalstamą veiką valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams" ir šį punktą išdėstyti taip:
 "2) pašalintas ar atleistas iš teisėjo, prokuroro,  advokato,
notaro, notaro atstovo, teismo antstolio ar antstolio pareigų už
profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus arba iš  pareigų
valstybės  tarnyboje, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui   už
nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams,
jei po šio atleidimo nepraėjo penkeri metai;".

 2 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pakeitimas
 14 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių "Teismo,  prokuratūros,
tardymo ir kvotos organų" įrašyti žodžius "Teisėjo, prokuroro ar
ikiteisminio  tyrimo  pareigūno",  vietoj  žodžių   "jiems
priklausančių" įrašyti žodžius "jų žinioje esančių" ir šią dalį
išdėstyti taip:
 "Teisėjo,  prokuroro  ar ikiteisminio  tyrimo   pareigūno
reikalavimu pažymos apie notarinius veiksmus ir  dokumentai
išduodami dėl jų žinioje esančių baudžiamųjų ir civilinių bylų,
taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų  nustatytais
atvejais."

 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
 Šis  Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos  Respublikos
baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir  Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-
1341).
 
 Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS             ROLANDAS PAKSAS
             ______________
 Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras