Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-345 Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2017 "Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.06.18, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2621; Teisės aktų registras, 2017.09.08, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 22:2017 "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ
   VADOVĖLIAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO
                
        2003 m. birželio 11 d. Nr. V-345
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-1068
   (nuo 2017 m. rugsėjo 9 d.)
   (TAR, 2017-09-08, 2017-14407) redakcija
 
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės  sveikatos
priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio  1
dalimi,  Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo   5
straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio
27 d. nutarimo Nr. 1482 "Dėl institucijų, įgaliotų  tvirtinti
privalomuosius  produktų saugos reikalavimus ir   nustatyti
atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo" 1.3 papunkčiu:
  1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN  22:2017
"Bendrojo  ugdymo  dalykų  vadovėliai.  Sveikatos   saugos
reikalavimai" (pridedama).
  2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal
veiklos sritį.

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS            JUOZAS OLEKAS
             ______________
                
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2003 m. 
                  birželio 11 d. įsakymu 
                  Nr. V-345
 
   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-1068
   (nuo 2017 m. rugsėjo 9 d.)
   (TAR, 2017-09-08, 2017-14407) redakcija

  LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 22:2017 "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ
      VADOVĖLIAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI"
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Lietuvos higienos norma HN 22:2017 "Bendrojo ugdymo dalykų
vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai" (toliau -  higienos
norma) nustato pagrindinius bendrojo ugdymo dalykų  vadovėlių
sveikatos saugos reikalavimus.
  2. Higienos norma atitinka 2015 m. rugsėjo 9 d.  Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras