Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI"
             PATVIRTINIMO
                
        2003 m. birželio 11 d. Nr. V-345
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos visuomenės  sveikatos
priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 36 straipsnio  2
dalies 1 punktu:
 1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN  22:2003
"Mokykliniai vadovėliai" (pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. visi į  rinką
naujai leidžiami vadovėliai turi atitikti Lietuvos  higienos
normos HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" reikalavimus.
 3. L a i k a u netekusia galios nuo 2005 m. sausio 1  d.
Lietuvos higienos normą HN 22-1992 "Mokykliniai  vadovėliai.
Higienos normos ir taisyklės", patvirtintą Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1992 m. gruodžio 22
d. nutarimu Nr. 8.
 3. P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui
įsakymo vykdymo kontrolę.
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS            JUOZAS OLEKAS
             ______________
                
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2003 m. 
                  birželio 11 d. įsakymu 
                  Nr. V-345
 
  LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI"
 
            I. TAIKYMO SRITIS
 
 1.  Ši higienos norma nustato pagrindinius  reikalavimus
mokyklinio  vadovėlio  (toliau -  vadovėlis)   spausdinimui
naudojamiems dažams, popieriui, šriftui, teksto  išdėstymui,
formatui, įrišimui ir svoriui.
 2. Ji taikoma visiems į rinką teikiamiems vadovėliams, išskyrus
vadovėlius Brailio raštu.
 3. Ši higienos norma privaloma visiems juridiniams ir fiziniams
asmenims, teikiantiems Lietuvoje išleistus vadovėlius į rinką bei
vykdantiems rinkos kontrolę.
 4. Ši higienos norma nesukuria kliūčių teikti į  rinką
vadovėlius, kurie yra teisėtai gaminami ar teikiami į  rinką
kitose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse
narėse pagal tų valstybių reikalavimus, jei yra  užtikrinamas
atitinkamas vaikų apsaugos ...