Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI"

            PATVIRTINIMO

 

            2003 m. birželio 11 d. Nr. V-345

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 36 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

            1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" (pridedama).

            2. N u s t a t a u, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. visi į rinką naujai leidžiami vadovėliai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" reikalavimus.

            3. L a i k a u netekusia galios nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvos higienos normą HN 22-1992 "Mokykliniai vadovėliai. Higienos normos ir taisyklės", patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1992 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 8.

            3. P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos sveikatos

            apsaugos ministro 2003 m.

            birželio 11 d. įsakymu

            Nr. V-345

 

            LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI"

 

            I. TAIKYMO SRITIS

 

            1. Ši ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras