Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 980 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2003 07 26.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.07.25, Nr.: 74, Publ. Nr.: 3443 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.
   NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2003 m. liepos 23 d. Nr. 980
               Vilnius
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23
d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2002, Nr. 54-2121,  Nr.
123-5571):
   1. Išdėstyti 1 punktą taip:
   "1. Patvirtinti 1018,2 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės
miškų plotus (pridedama) pagal Aplinkos ministerijos  parengtas
schemas.".
   2. Papildyti šiuo 3 punktu:
   "3. Pavesti apskričių viršininkams, patvirtinus  žemės
reformos žemėtvarkos projektus, teikti Aplinkos  ministerijai
pasiūlymus dėl laisvos valstybinės žemės fondo miškų  plotų
priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams.".
   3.  Išdėstyti  nauja redakcija  nurodytuoju   nutarimu
patvirtintus valstybinės reikšmės miškų plotus (pridedama).
   
Finansų ministrė,
pavaduojanti Ministrą Pirmininką       Dalia Grybauskaitė

Aplinkos ministras              Arūnas Kundrotas

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 1997 m. spalio 23 d. nutarimu 
                 Nr. 1154
                 (Lietuvos Respublikos 
                 Vyriausybės
                 2003 m. liepos 23 d. nutarimo 
                 Nr. 980
                 redakcija)
                
        VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTAI
                
+----+---------------+----------------+-------------------------+
|Eil.|  Apskritis  | Savivaldybė  | Valstybinės reikšmės  |
|Nr. |        |        | miškų plotai, tūkst.  |
|  |        |        |     hektarų     |
+----+---------------+----------------+-------------------------+
|1  |Alytaus     Alytaus rajono       14,93     |
|  |                             |
|2  |        Lazdijų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras