Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 118 Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių aprašymo bei uniformų išdavimo ir dėvėjimo nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.11.26, Nr.: 111, Publ. Nr.: 4957; Teisės aktų registras, 2016.02.22, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
   DĖL APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ
UNIFORMINĖS APRANGOS PAVYZDŽIŲ APRAŠYMO BEI UNIFORMŲ IŠDAVIMO IR
        DĖVĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

          2003 m. kovo 17 d. Nr. 118
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
   2016 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-113
   (nuo 2016 m. vasario 23 d.)
   (TAR, 2016-02-22, 2016-03311) redakcija.
   Antraštė - Lietuvos Respublikos
   aplinkos ministro
   2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-356
   (nuo 2016 m. gegužės 21 d.)
   (TAR, 2016-05-20, 2016-13713) redakcija

  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos aplinkos   apsaugos
valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 14 punktu
ir  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministerijos   nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22
d.  nutarimu Nr. 1138 "Dėl Lietuvos Respublikos  aplinkos
ministerijos nuostatų patvirtinimo", 11.5 punktu:
  1. Tvirtinu:
  1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
     2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-356
     (nuo 2016 m. gegužės 21 d.)
     (TAR, 2016-05-20, 2016-13713)
     redakcija
  Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės
aprangos pavyzdžių aprašymą (pridedama).
  1.2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės  pareigūnų
uniformų išdavimo ir dėvėjimo nuostatus (pridedama).
  2. Nustatau, kad išduota moteriška ir vyriška uniforma dėvima
iki 2016 m. vasario 22 d.
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
    2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-759
    (nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.)
    (TAR, 2017-09-12, 2017-14519) redakcija
  P a v e d u Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentams ir Aplinkos ministerijai ne vėliau kaip iki
kiekvieno mėnesio paskutinės dienos raštu informuoti Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamentą apie uniformos dalių
poreikį. Pareigūnams uniformas užsako Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamentas pagal pateiktą poreikį.
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
    2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-356
    (nuo 2016 m. gegužės 21 d.)
    (TAR, 2016-05-20, 2016-13713) ir
    2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-759
    (nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.)
    (TAR, 2017-09-12, 2017-14519) redakcija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras