Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-1889 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2004 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.12.30, Nr.: 123, Publ. Nr.: 5574; Valstybės Žinios, 2004.03.02, Nr.: 33  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
     AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1889
               Vilnius
 
(Žin., 2000, Nr. 64-1914, Nr. 113-3614; 2001, Nr. 112-4081; 2002,
   Nr. 43-1607, Nr. 72-3013, Nr. 101-4495, Nr. 124-5628)

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
        nauja redakcija
 Pakeisti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir jį
išdėstyti taip:
 
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
            AKCINIŲ BENDROVIŲ
            Į S T A T Y M A S
 
            PIRMASIS SKIRSNIS
            BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės  formos
yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė,  steigimą,
valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą  ir
likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat  užsienio
bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą. Kai  šio
Įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir  uždarajai
akcinei bendrovei, vartojamas žodis "bendrovė".
 2. Įstatymo nuostatos yra suderintos su šio Įstatymo  priede
pateiktais Europos Sąjungos teisės aktais.

 2 straipsnis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė
 1. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į
dalis, vadinamas akcijomis. 
 2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės  privatusis
juridinis asmuo.
 3. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis
kaip 150 tūkst. litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis
prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių  rinką
reglamentuojančiais teisės aktais.
 4. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti
ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Joje turi būti mažiau kaip 250
akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali  būti
platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato
kitaip.
 5. Akcinės bendrovės pavadinime turi būti jos teisinę  formą
nusakantys žodžiai "akcinė bendrovė" arba šių žodžių  santrumpa
"AB". Uždarosios akcinės bendrovės pavadinime turi būti  jos
teisinę formą nusakantys žodžiai "uždaroji akcinė bendrovė" arba
šių žodžių santrumpa "UAB".
 6. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių
su kitais ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras