Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 21 Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.01.15, Nr.: 8, Publ. Nr.: 184; Valstybės Žinios, 2005.05.05, Nr.: 57, Publ. Nr.: 1950  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
      DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO
      
          2004 m. sausio 9 d. Nr. 21
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478
   (nuo 2005 m. gegužės 6 d.)
   (Žin., 2005, Nr. 57-1950) redakcija
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1.  Patvirtinti Europos Sąjungos reikalų  koordinavimo
taisykles (pridedama). 
   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 779
    (nuo 2011 m. liepos 3 d.)
    (Žin., 2011, Nr. 80-3911) redakcija
   Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir
įstaigoms, nurodytoms šiuo nutarimu patvirtintų Europos Sąjungos
reikalų koordinavimo taisyklių 4 priede, iki 2005 m. gegužės 16
d.  paskirti  savo  atstovus, dalyvausiančius šiuo nutarimu
patvirtintų taisyklių 4 priede nurodytų Europos Sąjungos agentūrų
valdymo organų susitikimuose.

   
Ministras Pirmininkas            Algirdas Brazauskas

Užsienio reikalų ministras           Antanas Valionis

              __________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
                 21

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478
   (nuo 2005 m. gegužės 6 d.)
   (Žin., 2005, Nr. 57-1950) redakcija

     EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
   1. Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos (toliau
vadinama - ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengiamos,
derinamos, pristatomos ir ES teisė (acquis  communautaire)
perkeliama į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę  (toliau
vadinama - nacionalinė teisė) ir įgyvendinama  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos   Respublikos
įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais  teisės
aktais,  Lietuvos  Respublikos  tarptautinėmis   sutartimis,
Respublikos  Prezidento  dekretais,  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras