Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 21 Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.01.15, Nr.: 8, Publ. Nr.: 184; Valstybės Žinios, 2005.05.05, Nr.: 57, Publ. Nr.: 1950  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
      DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO
      
          2004 m. sausio 9 d. Nr. 21
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478
   (nuo 2005 m. gegužės 6 d.)
   (Žin., 2005, Nr. 57-1950) redakcija
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1.  Patvirtinti Europos Sąjungos reikalų  koordinavimo
taisykles (pridedama). 
   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 779
    (nuo 2011 m. liepos 3 d.)
    (Žin., 2011, Nr. 80-3911) redakcija
   Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir
įstaigoms, nurodytoms šiuo nutarimu patvirtintų Europos Sąjungos
reikalų koordinavimo taisyklių 4 priede, iki 2005 m. gegužės 16
d.  paskirti  savo  atstovus, dalyvausiančius šiuo nutarimu
patvirtintų taisyklių 4 priede nurodytų Europos Sąjungos agentūrų
valdymo organų susitikimuose.

   
Ministras Pirmininkas            Algirdas Brazauskas

Užsienio reikalų ministras           Antanas Valionis

              __________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.
                 21

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478
   (nuo 2005 m. gegužės 6 d.)
   (Žin., 2005, Nr. 57-1950) redakcija

     EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO TAISYKLĖS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 962
   (nuo 2017 m. gruodžio 1 d.)
   (TAR, 2017-11-30, 2017-19089) redakcija)
   
   1. Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos (toliau
vadinama - ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengiamos,
derinamos, pristatomos ir ES teisė (acquis  communautaire)
perkeliama į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę  (toliau
vadinama - nacionalinė teisė) ir įgyvendinama  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos   Respublikos
įstatymais ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras