Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 285 Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.03.19, Nr.: 42, Publ. Nr.: 1379 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO

          2004 m. kovo 17 d. Nr. 285
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (toliau
- Aviacijos įstatymas) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į
2005 m. gruodžio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr.
2150/2005, nustatantį lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias
taisykles (OL 2005 L 342, p. 20) (toliau - Reglamentas (EB) Nr.
2150/2005),  2012  m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą  (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios
skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos
paslaugų  ir  procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007,
(EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES)
Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), 2015 m. lapkričio 5 d.
Komisijos  įgyvendinimo  reglamentą  (ES)  2015/1998, kuriuo
nustatomos  išsamios  bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo
standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1) (toliau -
Reglamentas 2015/1998), ir 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių
naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję
techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L
133, p. 12) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 452/2014), Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 27
(nuo 2017 m. kovo 30 d.)
(TAR, 2017-01-16, 2017-00925) redakcija)
  1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo
taisykles (pridedama).
  2. Pavesti:
  2.1. Susisiekimo ministerijai kartu su Užsienio reikalų
ministerija - parengti ir iki 2004 m. rugsėjo 1 d. pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei skrydžių, kuriais vežami labai
svarbūs asmenys (VIP), vykdymo tvarkos projektą;
  2.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 978
     (nuo 2015 m. rugsėjo 18 d.)
     (TAR, 2015-09-17, 2015-13935)
  2.3. Krašto ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras