Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO

          2004 m. kovo 17 d. Nr. 285
               Vilnius
                
   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin.,
2000, Nr. 94-2918) 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė nutaria:
   1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo
taisykles (pridedama).
   2. Pavesti:
   2.1. Susisiekimo ministerijai kartu su Užsienio  reikalų
ministerija - parengti ir iki 2004 m. rugsėjo 1 d.  pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei skrydžių, kuriais vežami labai
svarbūs asmenys (VIP), vykdymo tvarkos projektą;
   2.2. Susisiekimo ministerijai - iki 2004 m. birželio 1  d.
nustatyti nereguliaraus oro susisiekimo kategorijas,  kurioms
nereikia leidimų skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir
(arba) iš jos, taip pat šių kategorijų skrydžiams  taikomus
reikalavimus;
   2.3. Krašto apsaugos ministerijai kartu su Užsienio reikalų
ministerija - parengti ir iki 2004 m. birželio 1 d. patvirtinti
Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse numatytų
užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams paraiškų, leidimų ir
kitų dokumentų formas;
   2.4. Civilinės aviacijos administracijai - parengti ir iki
2004 m. birželio 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės
organizavimo taisyklėse numatytų civilinių orlaivių  skrydžiams
paraiškų, leidimų ir kitų dokumentų formas.
   3. Nustatyti, kad nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos
Sąjungoje dienos šiuo nutarimu patvirtintos Lietuvos Respublikos
oro erdvės organizavimo taisyklės taikomos tiek, kiek  jos
neprieštarauja 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentui (EEB) Nr.
2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro
maršrutus.
   4. Pripažinti netekusiais galios:
   4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 22 d.
nutarimą Nr. 38 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės  naudojimo
taisyklių patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 8-148);
   4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 22 d.
nutarimą Nr. 39 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės struktūros
patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 8-149).
   
Ministras Pirmininkas            Algirdas Brazauskas ...