Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            NUTARIMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ

            PATVIRTINIMO

 

            2004 m. kovo 17 d. Nr. 285

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles (pridedama).

            2. Pavesti:

            2.1. Susisiekimo ministerijai kartu su Užsienio reikalų ministerija - parengti ir iki 2004 m. rugsėjo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys (VIP), vykdymo tvarkos projektą;

            2.2. Susisiekimo ministerijai - iki 2004 m. birželio 1 d. nustatyti nereguliaraus oro susisiekimo kategorijas, kurioms nereikia leidimų skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos, taip pat šių kategorijų skrydžiams taikomus reikalavimus;

            2.3. Krašto apsaugos ministerijai kartu su Užsienio reikalų ministerija - parengti ir iki 2004 m. birželio 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse numatytų užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams paraiškų, leidimų ir kitų dokumentų formas;

            2.4. Civilinės aviacijos administracijai - parengti ir iki 2004 m. birželio 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse numatytų civilinių orlaivių skrydžiams paraiškų, leidimų ir kitų dokumentų formas.

            3. Nustatyti, kad nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dienos šiuo nutarimu patvirtintos Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentui ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras