Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-2171 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 42, 62, 801, 803 straipsnių pakeitimo ir papildymo, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, LX skyriaus papildymo septintuoju skirsniu ir kodekso papildymo priedu įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2004 04 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.04.30, Nr.: 72, Publ. Nr.: 2494 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
  CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 42, 62, 801, 803 STRAIPSNIŲ
  PAKEITIMO IR PAPILDYMO, LX SKYRIAUS KETVIRTOJO, PENKTOJO IR
 ŠEŠTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO, LX SKYRIAUS PAPILDYMO
  SEPTINTUOJU SKIRSNIU IR KODEKSO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS
 
        2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2171
               Vilnius
                
          (Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis Įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų,
nurodytų šio Įstatymo 11 straipsnyje, taikymą.

 2 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi
 Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:
 "4. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus,  kituose
įstatymuose gali būti nustatomos ir kitos bylų  nagrinėjimo,
sprendimų priėmimo bei vykdymo taisyklės, negu numato  šis
Kodeksas."

 3 straipsnis. 42 straipsnio papildymas 6 dalimi
 Papildyti 42 straipsnį 6 dalimi:
 "6. Šalys turi teisę dalyvauti renkant įrodymus  Europos
Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka Europos Sąjungos valstybės
narės teisme."

 4 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pakeitimas
 62 straipsnio 3 dalyje po žodžio "kolegija" įrašyti  žodžius
"išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį" ir
šią dalį išdėstyti taip:
 "3. Lietuvos apeliaciniame teisme civilines bylas  nagrinėja
trijų teisėjų kolegija, išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio  5
dalyje nurodytą išimtį."

 5 straipsnis. 801 straipsnio 1 dalies pakeitimas
 801 straipsnio 1 dalyje po žodžių "teisingumo  ministeriją"
įrašyti žodžius "išskyrus tarptautinių sutarčių ir  Europos
Sąjungos  teisės aktų nustatytus atvejus, kai   susižinoma
tiesiogiai" ir šią dalį išdėstyti taip:
 "1. Nagrinėdami bylas Lietuvos Respublikos teismai su užsienio
valstybių teismais dėl teisinės pagalbos susižino per  Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministeriją, išskyrus   tarptautinių
sutarčių ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus, kai
susižinoma tiesiogiai."

 6 straipsnis. 803 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio 
 papildymas 5 dalimi
 1. 803 straipsnio 3 dalį papildyti antru sakiniu  "Lietuvos
Respublikos teismai turi teisę prašyti užsienio valstybės teismo
leisti  naudoti  ryšių  technologijas   (videokonferenciją,
telekonferenciją ir kitas) renkant įrodymus." ir šią  dalį
išdėstyti taip ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras