Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

            CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 42, 62, 801, 803 STRAIPSNIŲ

            PAKEITIMO IR PAPILDYMO, LX SKYRIAUS KETVIRTOJO, PENKTOJO IR

            ŠEŠTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO, LX SKYRIAUS PAPILDYMO

            SEPTINTUOJU SKIRSNIU IR KODEKSO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

            2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2171

            Vilnius

 

            (Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis Įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo 11 straipsnyje, taikymą.

 

            2 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi

            Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

            "4. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kituose įstatymuose gali būti nustatomos ir kitos bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo taisyklės, negu numato šis Kodeksas."

 

            3 straipsnis. 42 straipsnio papildymas 6 dalimi

            Papildyti 42 straipsnį 6 dalimi:

            "6. Šalys turi teisę dalyvauti renkant įrodymus Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka Europos Sąjungos valstybės narės teisme."

 

            4 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pakeitimas

            62 straipsnio 3 dalyje po žodžio "kolegija" įrašyti žodžius "išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį" ir šią dalį išdėstyti taip:

            "3. Lietuvos apeliaciniame teisme civilines bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras