Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-78 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.06.10, Nr.: 92, Publ. Nr.: 3371 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO
           REGLAMENTO PATVIRTINIMO
 
         2004 m. birželio 3 d. Nr. V-78
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m.
rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1002 "Dėl Pavyzdinio  ministerijų
darbo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 80-3639) 2 ir 3
punktais,
 t v i r t i n u Lietuvos Respublikos užsienio  reikalų
ministerijos darbo reglamentą (pridedama).
 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS           ANTANAS VALIONIS
             ______________
 
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos užsienio 
                  reikalų ministro 2004 m. 
                  birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78
 
   Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
   2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-115
   (nuo 2014 m. liepos 4 d.)
   (TAR, 2014-07-03, 2014-09747) redakcija

  LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO
              REGLAMENTAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo
reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos (toliau - ministerija)  darbo
tvarką.
  2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis  sutartimis,
įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais  teisės
aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  nutarimais,  Ministro Pirmininko   potvarkiais,
ministerijos nuostatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.
  3. Ministerija savo veiklą grindžia įstatymo  viršenybės,
objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio
bendradarbiavimo  ir  kitais Lietuvos Respublikos   viešojo
administravimo įstatyme nustatytais principais.
  4.  Lietuvos  Respublikos Seime, Lietuvos   Respublikos
Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos  Vyriausybėje,
kitose  valstybės institucijose ir įstaigose   ministerijai
atstovauja užsienio reikalų ministras (toliau ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras