Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO

            REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

            2004 m. birželio 3 d. Nr. V-78

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1002 "Dėl Pavyzdinio ministerijų darbo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 80-3639) 2 ir 3 punktais,

            t v i r t i n u Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą (pridedama).

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ANTANAS VALIONIS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos užsienio

            reikalų ministro 2004 m.

            birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO

            REGLAMENTAS

 

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentas (toliau vadinama - Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau vadinama - ministerija) darbo tvarką.

            2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras