Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 3D-391 Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.07.06, Nr.: 105, Publ. Nr.: 3916; Valstybės Žinios, 2005.10.11, Nr.: 121, Publ. Nr.: 4352; Valstybės Žinios, 2013.11.01, Nr.: 114, Publ. Nr.: 5708  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL PAGAL SĄLYGINES IŠLAIDAS ĮVERTINTŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ
 NORMATYVŲ IR ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ IŠ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ
          HEKTARO NORMŲ PATVIRTINIMO
                
         2004 m. liepos 2 d. Nr. 3D-391
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
   2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-739
   (nuo 2013 m. lapkričio 1 d.)
   (Žin., 2013, Nr. 114-5708) redakcija

  Atsižvelgdamas į Lietuvos agrarinės ekonomikos  instituto
pateiktus skaičiavimus:
  t v i r t i n u pridedamus:
  1. Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio  veiklos
pajamų normatyvus.
  2. Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro
normas.

 
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS            JERONIMAS KRAUJELIS
             ______________
 
                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos žemės 
                 ūkio ministro 2004 m. liepos 
                 2 d. įsakymu Nr. 3D-391

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
   2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-513
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
   (TAR, 2018-08-07, 2018-12890) redakcija

 PAGAL SĄLYGINES IŠLAIDAS ĮVERTINTŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ
              NORMATYVAI

+------------------------------+--------------------------------+
| Augalai pagal žemės našumą |  Sutartinio ūkio* pajamų   |
|               |      normatyvas      |
+------------------------------+--------------------------------+
|      balais      |       Eur/ha       |
+------------------------------+--------------------------------+
|            Žieminiai javai            |
+------------------------------+--------------------------------+
|      Kviečiai      |                |
+------------------------------+--------------------------------+
|      iki 32      |        80        |
+------------------------------+--------------------------------+
|      32,1-35      |       112        |
+------------------------------+--------------------------------+
|      35,1-40      |       183        |
+------------------------------+--------------------------------+
|      40,1-48      |       273        |
+------------------------------+--------------------------------+
|    48 ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras