Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ NORMATYVŲ IR PAJAMŲ NORMOS HEKTARUI
        ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PATVIRTINIMO
                
         2004 m. liepos 2 d. Nr. 3D-391
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio
9 d. nutarimo Nr. 1251 "Dėl įgaliojimų suteikimo  įgyvendinant
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims)  įstatymą"
(Žin., 2003, Nr. 97-4344) 2 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos
agrarinės ekonomikos instituto pateiktus skaičiavimus:
 1.T v i r t i n u pridedamus:
 1.1. Žemės ūkio veiklos pajamų normatyvus.
 1.2. Pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.
 2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 15 d.
 
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS            JERONIMAS KRAUJELIS
             ______________
 
                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos žemės 
                 ūkio ministro 2004 m. liepos 
                 2 d. įsakymu Nr. 3D-391
                     
       ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ NORMATYVAI
                     
+--------------------+--------------------+---------------------+
| Augalininkystės ir |Žemės našumas    | Vidutinis metinis |
| gyvulininkystės  |balais       |  bendrųjų pajamų  |
|   produkcija   |          |   normatyvas   |
|          |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|  ŽIEMKENČIAI                  Lt/ha    |
+---------------------------------------------------------------+
|Kviečiai                            |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|          |    iki 32    |     25     |
|          +--------------------+---------------------+
|          |    32-35    |     85     |
|          +--------------------+---------------------+
|          |    35-40    |     167     |
|          +--------------------+---------------------+
|          |    40-48    |     220     |
|          +--------------------+---------------------+
|          |  48 ir ...