Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ NORMATYVŲ IR PAJAMŲ NORMOS HEKTARUI

            ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PATVIRTINIMO

 

            2004 m. liepos 2 d. Nr. 3D-391

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1251 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą" (Žin., 2003, Nr. 97-4344) 2 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto pateiktus skaičiavimus:

            1.T v i r t i n u pridedamus:

            1.1. Žemės ūkio veiklos pajamų normatyvus.

            1.2. Pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

            2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 15 d.

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS JERONIMAS KRAUJELIS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos žemės

            ūkio ministro 2004 m. liepos

            2 d. įsakymu Nr. 3D-391

 

            ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PAJAMŲ NORMATYVAI

 

+--------------------+--------------------+---------------------+ | Augalininkystės ir |Žemės našumas | Vidutinis metinis | | gyvulininkystės |balais | bendrųjų pajamų | | produkcija | | normatyvas | | | | | +--------------------+--------------------+---------------------+ | ŽIEMKENČIAI Lt/ha | +---------------------------------------------------------------+ |Kviečiai | +--------------------+--------------------+---------------------+ | | iki ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras